International Education Program

Contact Information

Dean’s Office

NAME

RESPONSIBILITY

TEL

OFFICE

E-MAIL

REN Sangsang

Director, general management

88208025

503-3

rensangsang@

JIANG Luhua

Deputy director, CPC related issues and propaganda ?

88208015

503

jiangluhua@

WANG Zhaopin

Deputy director, Administrative ? management, collaboration?

88208017

503

zpw@

CHEN Jing

International Affairs

88208100

505

chenjing2006@

FU Zhenzhen

Secretary and propaganda

88208187

503

zfu@

WANG Wenyi

International Affairs

88208183

505

wenyiwang@

HE Siyuan

General affairs

88208020

503

yyb@

ZHOU Zeyong

General affairs and IT

88208021

503

zhouzeyong@

SHI Hangjue

CPC related issues and documentation ? management

88208019

503

shjue@

QIU Qinfang

Financial affairs

88208139

503

qiuqinfang@

Office of Human Resources

WANG Yiner

Director, general management of HR and ? talent

88208029

505-3

yinerwang@

LI Yinyin

Deputy director, staff management and

88208027

505

yinyinlee@

WANG Rong

Salary management

88208031

505

wrzju@

CHANG Le

Postdoctoral management and faculty ? education

88981338

505

changle196@

CHENG Meixia

Dispatched employee management and talent ? management

88208030

505

cmx@

Office of Scientific Research?

Yi Ping

Chief, general management

88208032

603-2

yipin8@

Office of Discipline Management

SONG Qilin

Director, discipline management and sciecntific project management?

88208034

603-3

songqilin@

LONG Xinqi

Medical ethics management and statistic ? management

88208014

603

longxq@

LIU YangDiscipline & scientific cooperation, Intiviative?88202184603liuyangly@

Office of Project and Achievement Management

ZHENG Yi

Deputy Director, talents program management ? etc.

88206967

603

zhengyiay@

LI Yanjun

Financial management

88208369

603

whhky@

WU Honghua

Key project management

88208035

603

liyanjun3307@

SHEN Siqi

Patent management etc.

88208033

603

siqishen@

YU Panpan

Talents program management

88208036

603

0915173@

Office of Laboratory and Facilities Management

CHEN Jian

Director, Laboratory and Facilities ? Management

88208485

603-5

cj@

ZHOU Xiaofeng

Laboratory and Facilities Management

88206965

603

xfzhou@

Office of Education Management

XU Lingxiao

Chief, general management of medical ? education

88208116

602-3

xulingxiao@

Office of Undergraduate Education

HAN Wei

Director, general management of ? undergraduate education

88208044

601-2

hw256@

LV Hanbing

Deputy director, Clinical educational administration, ? domestic exchange student management etc.

88208043

601

lvhanbing@


ZHAO Lina

Deputy director, admission, SRTP, faculty ? international exchange management etc. ?

88208042

601

zezln@


XU Shiqi

Admission, SRTP etc. ?

88206014

601

xushiqi@


FENG Jiyu

GPA management and international exchange ? student management

88208039

601

fengjiyu@


CHEN Huakui

Educational administration

88208041

601

jiaoyu@


SUN Yi

Graduation review and faculty education management

88981388

601

sallysunyi@163.com


SHEN Sisi

Director, MD

88208482

B-416

shenss3286@163.com


Office of graduate Education

MA Zhenqiu

Director, general management

88208122

602-5

m05mazhenqiu@

DING Mengqi

Deputy director, degree management

88208121

602

dingmengqi@

ZHANG Sha

Discipline management

88208115

602

shasha121@

XING Qinqing

Degree management

88208118

602

xingqinqing@

LIN Zhuoqing

Addimission

88208117

602

zqlin@

YING Jingjing

Medical+X model center secretry,International exchange program for graduate??

88208123

602

0917520@

Office of International Student (MBBS Program)

LONG Yanqin

Director, general management, Class 2017 mentor

88208097

601-3

ddmm55@

HUANG Jiyi

Deputy director, Class 18 mentor,Addmission

88208064

601

huangjiyi@

ZHANG Jie

Clinical training, Class 14 mentor

86971571

541

dept_education@

YANG Xiaolei

Course management, Class 13 mentor

88208066

601

yangxiaolei@

MA Youfei

Class 16 mentor

88208522

601

youfeima@

LIU Jingjie

Financial management、Class 15 mentor

88208065

601

Berry_ljj@hotmail.com

Medical Stimulation Center


WANG Haihong

Director, general management

86971119

569,Huajiachi Campus?

wanghaihong@

YANG Jingyu

Education affairs

88208058

567,Huajiachi Campus?

yangjingyu@

ZHENG Liujuan

Education affairs

86971503

567,Huajiachi Campus

0013449@

Office of Student Affairs

CHEN Chao

Director, general management

88208057

604-3

chch5500@

ZHOU Yushan

Deputy director, graduate

88208058

604

zhouyushan@

JIANG Shaojia

Deputy director, undergraduate

88981853

604

jsj1126@

CHEN Cuiping

Student management

86971869

604

ccp@

LIU Aoran

Graduate

88981852

604

liu_aoran@

LIU Yuan

Student management

88208213

604

yuanliu@

XU Yiqi

Freshman management

88206847

212

xuyiqi@

?Forensic Cernter

CHEN Zhi

Chair

86971280

Huajiachi Campus?

chenzhi@

WANG Lifang

Director of the Office

86971760

Huajiachi Campus?

pennyfang@

WU Sujing

Coordinator

86971563

Huajiachi Campus?

sfjd@

WANG Jianying

Case Management

86971580

Huajiachi Campus?


Distant Education

CHEN Miaoyan

Deputy Director, general management

86971399

531,Huajiachi Campus?

chch5500@

FANG Yan

Addimission and education affairs

87217461

529,Huajiachi Campus?

zhouyushan@

YE Lu

Examation,IT

86971764

527,Huajiachi Campus?

jsj1126@

KONG Meishuang

Student mentor

87171460

527,Huajiachi Campus?

ccp@

FU Jinling

Student mentor

87171460

529,Huajiachi Campus?

liu_aoran@